Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos apeliacinis teismas
lt
En

Finansų skyrius

Finansų skyrius
vedėja Daiva Štelling 
tel. 870 663 237

 

  PAGRINDINIAI SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

  • tvarkyti Teismo buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus; 

  • užtikrinti finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą, teisėtą valstybinių lėšų naudojimą ir tinkamą finansinių dokumentų įforminimą teisės aktų nustatyta tvarka;

  • organizuoti ir kontroliuoti teisingą ir tinkamą darbo užmokesčio mokėjimą teisėjams, valstybės tarnautojams (toliau – tarnautojai) ir darbuotojams.  

 Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 

  • organizuoja ir tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;

• sudaro Teismo finansinę atskaitomybę, rengia finansines ataskaitas ir, Teismo kancleriui pasirašius, teikia jas teisės aktuose nurodytiems subjektams;

• teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus, Teismo pirmininkui, kancleriui, auditoriams, mokesčių administratoriams, kitoms valstybės institucijoms;

• teikia Teismo pirmininkui ir kancleriui pasiūlymus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;

• teisės aktų nustatyta tvarka vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, o prireikus – ir kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;• dalyvauja sudarant Teismo biudžeto projektus;

• kontroliuoja ir vykdo atsiskaitymus su kreditoriais ir debitoriais;

 • apskaičiuoja ir išmoka Teismo teisėjams, tarnautojams ir darbuotojams darbo užmokestį;

 • pagal kompetenciją rengia Teismo aktų ir kitų dokumentų projektus, dalyvauja juos įgyvendinant, teikia išvadas;

 • nagrinėja Skyriaus kompetencijai priskirtus pareiškimus, skundus ir pasiūlymus bei imasi priemonių iškilusiems klausimams spręsti;

• formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą pagal dokumentacijos planą Skyriui priskirtas bylas;

 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, taip pat su kitų valstybių bei tarptautinėmis institucijomis;

• pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Teismo kanclerio pavedimus.