Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos apeliacinis teismas
lt
En

Teismo raštinės skyrius

Teismo raštinės skyrius
Vedėja Agnė Aguonytė
tel. 870 663 049

PAGRINDINIAI SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

 •  organizuoti dokumentų apskaitos ir tvarkymo reikalavimų įgyvendinimą;
 •  organizuoti teismo posėdžius;
 •  organizuoti asmenų priėmimą (aptarnavimą) teisme;
 •  organizuoti Lietuvos teismų informacinės sistemos (toliau – LITEKO informacinė sistema) ir dokumentų valdymo sistemos, jeigu ji naudojama, tvarkymą;
 •  užtikrinti valstybinės kalbos vartojimo taisyklingumą Teisme;
 •  organizuoti dokumentų vertimus į užsienio ir lietuvių kalbas, o prireikus – vertėjų dalyvavimą teismo posėdžiuose;
 •  užtikrinti tinkamą įslaptintų dokumentų apskaitos tvarkymą.

Raštinė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 •  koordinuoja, kontroliuoja ir užtikrina tinkamą teismo proceso bylų, teismo procesinių, bendrųjų dokumentų tvarkymą ir apskaitą;
 •  organizuoja teismo posėdžius, atlieka jų eigos fiksavimą;
 •  organizuoja ir kontroliuoja procesinių dokumentų bei teismo proceso bylų išsiuntimą teisės aktuose nustatytais terminais ir tvarka;
 •  organizuoja ir kontroliuoja Teismo korespondencijos priėmimą, išsiuntimą ir skirstymą;
 •  registruoja ir tvarko teismo proceso bylas, bendruosius teisme parengtus, gautus ir siunčiamus dokumentus;
 •  paskirsto dokumentus ir asmenų prašymus, skundus, pareiškimus;
 •  tvirtina Teismo vidaus tvarkomųjų ir organizacinių dokumentų bei Teismo procesinių sprendimų kopijų tikrumą;
 •  rengia statistines ir kitas ataskaitas;
 •  organizuoja ir užtikrina tinkamą asmenų aptarnavimą bei informacijos teikimą telefonu ir elektroninio ryšio priemonėmis;
 •  vykdo Raštinei priskirtas funkcijas LITEKO informacinėje sistemoje;
 •  pagal savo kompetenciją teikia metodinę pagalbą teismo darbuotojams;
 •  atlieka valstybinės kalbos vartojimo taisyklingumo kontrolę Teisme;
 •  organizuoja dokumentų vertimą į užsienio ir lietuvių kalbas ar atlieka jų vertimus, taip pat organizuoja teismo posėdžiuose dalyvaujančių asmenų, nemokančių lietuvių kalbos ar nepakankamai gerai ją mokančių, duodamų paaiškinimų, o šiems – teismo ir kitų asmenų užduodamų klausimų, duodamų paaiškinimų, vertimą į lietuvių kalbą ar atlieka jų vertimus;
 •  pagal kompetenciją rengia Teismo aktų ir kitų dokumentų projektus, dalyvauja juos įgyvendinant, teikia išvadas;
 •  formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda už archyvo tvarkymą atsakingam Teismo darbuotojui Raštinei pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;
 •  tvarko įslaptintus dokumentus, atlieka jų paskirstymą;
 •  vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, Teismo pirmininko ir Teismo kanclerio pavedimus.