Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos apeliacinis teismas
lt
En

Teismų praktikos skyrius

Teismų praktikos skyrius
vedėja dr. Dovilė Murauskienė
tel. 870 662 722
 

PAGRINDINIAI SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

 • pagal kompetenciją padėti teisėjams vykdyti jiems Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų pavestas funkcijas;
 • analizuoti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir kitų tarptautinių teismų praktiką aktualiais Teismo veiklai klausimais;
 • padėti užtikrinti Teismo praktikos vienodumą;
 • padėti Teismo pirmininkui įgyvendinti teisinį bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijomis, teismais, taip pat mokslo ir studijų įstaigomis.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • renka, sistemina, apibendrina ir analizuoja byloms rengti ir kitoms Teismo funkcijoms įgyvendinti reikalingą teisinę informaciją;
 • renka, sistemina, apibendrina ir analizuoja informaciją apie Teismo veiklai reikšmingus nacionalinių ir tarptautinių teismų sprendimus, šių teismų praktikos tendencijas, rengia praktikos santraukas, apžvalgas, apibendrinimus;
 • analizuoja ir sistemina Teismo praktiką, išaiškinus nevienodos praktikos atvejus, teikia Teismo pirmininkui, Baudžiamųjų ir Civilinių skyrių pirmininkams išvadas dėl galimų problemų sprendimo būdų;
 • teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą Teismo teisėjams ir darbuotojams;
 • teikia išvadas ir pasiūlymus apie Teismui pateiktus teisės aktų projektus;
 • teikia informaciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovui Europos Žmogaus Teisių Teisme teismų praktikos klausimais;
 • rengia dokumentų dėl teisinio bendradarbiavimo su kitomis institucijomis, taip pat kreipimosi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą projektus;
 • rengia procesinių sprendimų projektus bylose, kurioms nagrinėti pasitelkiamas Skyrius;
 • rengia statistinę ir kitokią informaciją apie Teisme gautus prašymus, paklausimus ir išnagrinėtas bylas bei kitais Teismo veiklos klausimais;
 • rengia atsakymų į Teisme gautus asmenų skundus, prašymus ir pranešimus projektus;
 • prisideda prie metinės Teismo veiklos apžvalgos rengimo;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, taip pat su kitų valstybių ir tarptautinėmis institucijomis;
 • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Teismo pirmininko pavedimus.