Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos apeliacinis teismas
lt
En

Ūkio skyrius

Ūkio skyrius
vedėjas Aleksandras Dubovskis
tel. 870 663 477
  

PAGRINDINIAI SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

 •  užtikrinti tinkamas darbo sąlygas Teismo teisėjams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, (toliau kartu – darbuotojai) aprūpinti juos darbo priemonėmis;
 •  užtikrinti darbo, gaisrinės ir sveikatos saugos bei higienos reikalavimų vykdymą teisme;
 •  rūpintis tinkama Teismo patalpų priežiūra (valymu, remontu, eksploatacija) ir apsauga;
 •  užtikrinti tinkamą Teismo automobilių priežiūrą (eksploataciją, remontą, saugojimą).

  Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • rūpinasi darbo vietų parengimu, darbuotojų aprūpinimu darbo priemonėmis ir inventoriumi, išskyrus kompiuterinę techniką ir programinę įrangą, teikia pasiūlymus Teismo vadovybei dėl naujų materialinių vertybių įsigijimo ir panaudojimo Teismo darbui gerinti;
 •  tvarko materialinių vertybių apskaitą, organizuoja prekių ir inventoriaus, išskyrus kompiuterinę techninę ir programinę įrangą, laikymą (sandėliavimą), darbo priemonių paskirstymą, kontroliuoja jų panaudojimą. Rengia ataskaitas apie materialinių vertybių naudojimą Teisme ir teikia jas Teismo kancleriui;
 • dalyvauja atliekant Teismo turto inventorizaciją. Siūlo skelbti nereikalingo ar netinkamo naudoti Teismo turto aukcionus, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka nurašyto turto demontavimo ir sunaikinimo procedūras;
 •  vykdo Teismo pastato ir remonto darbų techninę priežiūrą;
 • užtikrina Teismo pastato, patalpų ir materialinių vertybių, esančių Teismo teritorijoje, apsaugą;
 •  užtikrina švarą ir tvarką Teismo patalpose ir teritorijoje;
 •  pagal kompetenciją imasi priemonių Teismo patalpų gaisrinei saugai užtikrinti;
 •  imasi priemonių užtikrinti taupų ir efektyvų visų energetinių išteklių ir darbo priemonių naudojimą;
 •  rūpinasi, kad tinkamai veiktų inžinerinės sistemos ir įrenginiai (elektros ir šilumos tinklai, vandentiekis, kanalizacija ir kt.), siūlo atlikti ir (ar) atlieka jų remontą;
 •  imasi priemonių užtikrinti racionalų Teismo transporto priemonių naudojimą ir priežiūrą, rūpinasi transporto priemonių eksploatacija, saugumu, prireikus organizuoja jų remontą, techninės apžiūros atlikimą, pagal kompetenciją vykdo tarnybinių automobilių panaudojimo apskaitą;
 •  rūpinasi Teisme vykstančių seminarų, posėdžių, pasitarimų, susitikimų, konferencijų ir kitų renginių ūkine priežiūra;
 •  kontroliuoja gautų materialinių vertybių kokybę ir kiekybę, rengia dokumentus dėl netinkamos kokybės prekių grąžinimo;
 •  užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą, organizuoja jų mokymą ir instruktavimą gaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
 •  kontroliuoja, kaip darbuotojai laikosi saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų;
 •  nustatyta tvarka dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus, profesines ligas, avarijas;
 •  rengia su Teismo ūkine veikla susijusių dokumentų projektus;
 •  pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Teismo kanclerio pavedimus.