Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos apeliacinis teismas
lt
En

Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius

PAGRINDINIAI SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

 • diegti, administruoti ir plėtoti Lietuvos apeliacinio teismo (toliau – Teismas) vidines informacines ir komunikacines sistemas, dokumentų valdymo ir kitas informacines sistemas, rūpintis jų bei kompiuterinės technikos ir programinės įrangos tinkamu funkcionavimu, atnaujinimu ir įsigijimu;
 •  užtikrinti tinkamą viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą ir informacijos apie juos viešinimą;
 •  užtikrinti tinkamą įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų įgyvendinimą;
 •  teikti Teismo teisėjams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, (toliau kartu – Teismo darbuotojai) techninę ir metodinę pagalbą, reikalingą darbo funkcijoms vykdyti.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 •  vykdo Teismo vidinių informacinių ir komunikacinių sistemų, dokumentų valdymo ir kitų informacinių sistemų, kompiuterinių tinklų, kompiuterinės technikos ir programinės įrangos bei duomenų bazių priežiūrą, atnaujinimą ir įsigijimą;
 •  kaupia, komplektuoja, apskaito ir saugo informacinių technologijų ir programinės įrangos fondą;
 •  administruoja Teismo vidinio tinklalapio (intraneto) veiklos procesus, siekdamas užtikrinti efektyvų intraneto darbą ir jo veiklos tęstinumą;
 •  administruoja Teismo interneto svetainės darbą;
 •  vykdo kompiuterizuotų darbo vietų priežiūrą, analizuoja jų veiklos sutrikimus ir juos šalina;
 •  siekdamas užtikrinti Teismo informacinės sistemos plėtrą, analizuoja informacinių technologijų poreikius ir teikia pasiūlymus šiai sistemai tobulinti;
 •  moko ir konsultuoja Teismo darbuotojus Teisme naudojamos programinės įrangos, Teismo kompiuterizuotų darbo vietų organizavimo ir dokumentų valdymo sistemos eksploatavimo klausimais;
 •  pagal poreikį teikia Teismo darbuotojams techninę pagalbą (pvz., skaitmenina dokumentus, tvarko, redaguoja, saugo elektroninius duomenis bei juos pateikia į informacines sistemas, interneto svetainę), reikalingą jų darbo funkcijoms vykdyti;
 •  užtikrina Teismo informacinių sistemų apsaugos organizavimą, informacinių sistemų duomenų patikimumą, apsaugą, saugų duomenų perdavimą tinklais ir teisės aktuose nustatytų duomenų saugos reikalavimų įgyvendinimą, kad būtų išvengta neteisėto duomenų naudojimo, jų sunaikinimo ar praradimo;
 •  organizuoja Teismo darbuotojų aprūpinimą, kad jie galėtų naudotis prieigomis prie informacinių sistemų;
 •  apibendrina Teismo einamųjų metų viešųjų pirkimų planą ir, suderinęs jį su kitais Teismo skyriais, teikia tvirtinti Teismo kancleriui;
 •  rengia viešųjų pirkimų dokumentų, techninių specifikacijų projektus ir teikia juos Teismo viešųjų pirkimų komisijai;
 •  teisės aktuose nustatyta tvarka rengia Teismo vykdomų viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas apie Teismo vykdytus viešuosius pirkimus ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;
 •  organizuoja ir vykdo Teismo viešuosius pirkimus;
 •  rengia Teismo sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių projektus;
 •  tvarko Teismo sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių registrą, atlieka šių sutarčių verčių ir galiojimo kontrolę;
 •  organizuoja ir koordinuoja informacijos apie Teismo atliekamus viešuosius pirkimus paskelbimą Teismo interneto tinklalapyje ir kituose šaltiniuose, jeigu tai nustatyta teisės aktuose;
 •  koordinuoja ir kontroliuoja įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų įgyvendinimą Teisme;
 •  vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, Teismo pirmininko ir Teismo kanclerio pavedimus.

 

Tel. (8 70) 663 685
El. paštas apeliacinis@apeliacinis.lt
E. pristatymas elektroninio pristatymo dėžutės duomenys: pavadinimas – Lietuvos apeliacinis teismas; adresas – 191831183

Dokumentai priimami be pietų pertraukos 303 kabinete (3 aukšte):
- pirmadieniais–ketvirtadieniais – nuo 8.00 iki 17.00 val.
- penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val.
- papildomai pirmadieniais–penktadieniais nuo 7.30 iki 8.00 val. Dokumentų priėmimo kabinete (1 aukšte, įėjimas iš Gedimino pr. pusės).
Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Informacija žiniasklaidai: teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene Venta Valčackienė, tel. (8 70) 663 273, mob. 8 675  47 477,  el. p. venta.valcackiene@apeliacinis.lt

Naujienų prenumerata