Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos apeliacinis teismas
lt
En

Ūkio skyriaus vedėjas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI


Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

  • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);o turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, iš jų – ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
  • gerai išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, viešuosius pirkimus, techninę pastatų priežiūrą, darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę saugą, šilumos ir elektros ūkio priežiūrą bei kitą teisinį reguliavimą, reikalingą tinkamam Skyriaus darbui užtikrinti, ir gebėti juos taikyti praktiškai; 
  • būti atestuotas kaip atsakingas už gaisrinę saugą bei darbuotojų saugą ir sveikatą asmuo, turėti nustatytos formos galiojančius pažymėjimus;
  • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu (MS Word, MS Excel, MS Outlook ir Internet Explorer programomis) bei Buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo sistema BAFVS (toliau – sistema BAFVS);
  • turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;o gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;
  • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas bei teikti pasiūlymus; 
  • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus veiklą.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
• planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, kontroliuoja darbų atlikimą, atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir nustatytų funkcijų tinkamą įgyvendinimą;

• inicijuoja Teismo personalo materialinį techninį aprūpinimą bei pagal kompetenciją nustato reikalingų įsigyti prekių, paslaugų ar darbų poreikį ir vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus;

• užtikrina, kad Teisme būtų kuo efektyviau naudojami materialiniai ištekliai, tvarko jų apskaitą, kontroliuoja jų naudojimą;

• dalyvauja rengiant Teismo metinius viešųjų pirkimų planus;

• atlieka darbdavio įgalioto asmens darbuotojų saugai ir sveikatai funkcijas, kontroliuoja, kad Teismo darbuotojai laikytųsi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių gaisrinę saugą, darbuotojų saugą ir sveikatą, reikalavimų;

• rengia darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, su jomis supažindina darbuotojus, juos konsultuoja šiais klausimais;

• teikia Valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, reikalavimams;• teikia Teismo pirmininkui ir Teismo kancleriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo, Teismo gaisrinės saugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos būklės gerinimo;

• užtikrina racionalų Teismo tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimą, organizuoja ir vykdo tinkamą jų eksploataciją, remontą, priežiūrą, draudimą, laikymą ir saugojimą;

• organizuoja kelionės lapų išdavimą ir apskaitą, vykdo Teismo tarnybinių lengvųjų automobilių degalų sunaudojimo normų kontrolę, tvarko kitą su tarnybinio transporto eksploatavimu susijusią apskaitą, koordinuoja teisės aktų dėl Teismo tarnybinių lengvųjų automobilių degalų ir kitų eksploatacinių medžiagų normų limitų nustatymo projektų rengimą;

• vairuoja jam priskirtą Teismui priklausantį tarnybinį lengvąjį automobilį;• organizuoja ir užtikrina tinkamą Teismo patalpų, turto ir teritorijos apsaugą darbo dienomis;

• užtikrina, kad Teismo patalpose būtų sudarytos tinkamos darbo ir higienos sąlygos, organizuoja švaros ir tvarkos palaikymą Teismo patalpose;

• organizuoja nenaudojamo ir netinkamo naudoti Teismo turto išardymą ir likvidavimą;

• teikia Finansų skyriui piniginių lėšų poreikio prognozes, rengia Teismo materialinių vertybių užpajamavimo, perdavimo ir atsargų nurašymo dokumentus, rengia perduodamo turto perdavimo–priėmimo aktus;

• atlieka Teismo sudarytų sutarčių dėl Teismo materialinio techninio aprūpinimo, pastatų eksploatacijos ir priežiūros bei kitų sutarčių, susijusių su Teismo ūkine veikla, vykdymo priežiūrą;

• vykdo tinkamą Teismą aptarnaujančių įmonių (pagal sudarytas aptarnavimo sutartis) veiklos kontrolę, yra atsakingas už tiekiamų prekių, teikiamų paslaugų ar atliekamų darbų priėmimą, kontroliuoja, kad tiekiamos prekės, teikiamos paslaugos ir atliekami darbai atitiktų techninių sąlygų, standartų reikalavimus;

• užtikrina tinkamą Teismo naudojamo ilgalaikio ir trumpalaikio turto priežiūrą, apskaitą ir eksploataciją, prireikus pateikia nurašymo komisijai siūlomo nurašyti atsargų, trumpalaikio ir ilgalaikio turto sąrašus;

• paskirsto materialines vertybes Teismo struktūriniams padaliniams, jas išduoda;

• pagal kompetenciją atlieka reikalingus Teismo turto apskaitos veiksmus sistemoje BAFVS;

• organizuoja tinkamą Teismo inžinerinės, komunikacinės, santechninės, kondicionavimo, šildymo, vėdinimo ir kitokių sistemų techninę priežiūrą bei tinkamą jų eksploataciją, pagal galimybes ir kompetenciją imasi priemonių šalinti priežastis, galinčias sukelti traumas, avarijas, apie pastebėtus trūkumus, nesklandumus ar gedimus informuoja Teismo kanclerį, teikia pasiūlymus dėl jų pašalinimo;

• rengia projektavimo užduotis Teismo planuojamiems statybos, rekonstravimo ar remonto darbams;

• organizuoja Teismo pastatų techninę priežiūrą, kasmetines apžiūras, pildo ir saugo statinių techninės priežiūros dokumentus;

• užtikrina tinkamą lifto eksploataciją, apie lifto gedimus informuoja techninę lifto priežiūrą atliekančią įmonę;

• dalyvauja Teismo pirmininko ar Teismo kanclerio sudarytų nuolatinių ir laikinųjų darbo grupių, komisijų darbe, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;

• pagal Skyriaus kompetenciją priima suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir pateiktas prekes, koordinuoja Teismo struktūrinių padalinių veiklą šioje srityje;

• pagal kompetenciją įgyvendina ekstremalių situacijų prevencijos priemones Teisme;

• nustatyta tvarka organizuoja Teismo struktūrinių padalinių aprūpinimą reikiamais blankais, spaudais ir antspaudais, tvarko jų apskaitą, dalyvauja derinant Teismui reikalingus dokumentų blankus; 

• užtikrina tinkamą Skyriaus dokumentų valdymą ir perdavimą kitiems Teismo struktūriniams padaliniams laiku;

• pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Teismo vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti strateginiai Teismo tikslai.