Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos apeliacinis teismas
lt
En

Užsienio teismų ir arbitražų sprendimų pripažinimas ir leidimas vykdyti Lietuvos Respublikoje

Kokiais teisės aktais reglamentuojamas užsienio teismų ir arbitražų sprendimų pripažinimas ir (ar) leidimas vykdyti Lietuvos Respublikoje?

Užsienio teismų ir arbitražų sprendimų pripažinimas ir (ar) leidimas vykdyti reglamentuojamas Europos Sąjungos, tarptautiniuose ir nacionaliniuose teisės aktuose. Taip pat, sprendžiant šiuos klausimus, aktualios Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo nuostatos.

Kokius prašymus pripažinti ir (ar) leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje užsienio teismų (arbitražų) sprendimus nagrinėja Lietuvos apeliacinis teismas?

Lietuvos apeliacinis teismas pirmąja instancija nagrinėja prašymus pripažinti ir (ar) leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje užsienio teismų (arbitražų) sprendimus civilinėse bylose, taip pat prašymus atsisakyti pripažinti užsienio teismų (arbitražų) sprendimus.

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nuostatos dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo taikomos kitų užsienio valstybių institucijų, kurios pagal kilmės valstybės įstatymus turi teisę spręsti Lietuvos Respublikos teisinės sistemos teismo kompetencijai priskirtus klausimus, sprendimams (aktams) pripažinti.

Kokiems užsienio teismų sprendimams Lietuvos Respublikoje nereikia pripažinimo (pripažįstami savaime, nesikreipiant į Lietuvos apeliacinį teismą)?

2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo nustatyta, kad Europos Sąjungos valstybėje narėje priimtas teismo sprendimas pripažįstamas kitose valstybėse narėse netaikant jokių specialių procedūrų (36 straipsnio 1 dalis). Vienoje valstybėje narėje priimtas teismo sprendimas, kuris vykdytinas toje valstybėje narėje, yra vykdytinas kitoje valstybėje narėje ir tam nereikia jo skelbti vykdytinu (39 straipsnis).

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 655/2014, kuriuo nustatoma europinio sąskaitos blokavimo įsakymo procedūra, siekiant palengvinti tarpvalstybinį skolų išieškojimą civilinėse ir komercinėse bylose, nustatyta, kad vienoje valstybėje narėje pagal šį reglamentą išduotas blokavimo įsakymas pripažįstamas kitose valstybėse narėse nereikalaujant jokios specialios procedūros ir yra vykdytinas kitoje valstybėje narėje nereikalaujant įsakymo paskelbimo vykdytinu (22 straipsnis).

2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų nustatyta, kad bet kuris sprendimas iškelti nemokumo bylą, kurį priima jurisdikciją turintis Europos Sąjungos valstybės narės teismas, pripažįstamas visose kitose valstybėse narėse nuo to momento, kai sprendimas įsiteisėja valstybėje, kurioje iškelta byla (19 straipsnio 1 dalis).

Nereikia pripažinti ir įsiteisėjusių užsienio teismų sprendimų dėl neturtinių ginčų, kilusių tarp ne Lietuvos Respublikos piliečių, išskyrus atvejus, kai tokie sprendimai yra santuokos sudarymo ar kitokio civilinės būklės akto registravimo pagrindas arba kitokių teisių registravimo viešame registre pagrindas (CPK 809 straipsnio 2 dalis).

Netaikant specialios užsienio teismų sprendimų pripažinimo procedūros, pripažįstami ir įsiteisėję užsienio teismų sprendimai dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) ar santuokos pripažinimo negaliojančia, kuriais remiantis keičiami ir atnaujinami civilinės būklės aktų įrašai Lietuvos Respublikoje. Suinteresuoti asmenys per vienus metus nuo sužinojimo apie tokį civilinės būklės aktų įrašų pakeitimą ar atnaujinimą gali kreiptis į Lietuvos apeliacinį teismą CPK 810, 811 ir 812 straipsniuose nustatyta tvarka ir pagrindais su prašymu pripažinti užsienio teismo sprendimo pagrindu padarytą įrašą negaliojančiu (CPK 809 straipsnio 3 dalis).

Kokia tvarka reikia kreiptis dėl užsienio teismo (arbitražo) sprendimo pripažinimo (atsisakymo pripažinti) ir (ar) leidimo vykdyti Lietuvos Respublikoje?

Lietuvos apeliaciniam teismui reikia pateikti prašymą pripažinti (atsisakyti pripažinti) ir (ar) leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje užsienio teismo (arbitražo) sprendimą.

CPK 111–114, 811 straipsniuose įtvirtinta, kas turi būti nurodyta prašyme pripažinti (atsisakyti pripažinti) ir (ar) leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje užsienio teismo (arbitražo) sprendimą.

CPK 805 straipsnyje reglamentuota, kad jei užsienyje gyvenanti šalis nepaskyrė atstovo byloje, privalo paskirti įgaliotą asmenį, gyvenantį Lietuvos Respublikoje, kuriam būtų įteikiami su byla susiję procesiniai dokumentai (1 dalis). Jeigu užsienyje gyvenanti šalis nenurodo įgalioto asmens, visi procesiniai dokumentai, skirti užsienyje esančiai šaliai, lieka byloje ir yra laikomi įteiktais. Šie padariniai šaliai turi būti išaiškinti pirmojo įteikimo metu. Šaliai taip pat turi būti išaiškinta pareiga pateikti atsiliepimą dėl pareikšto ieškinio ir šio atsiliepimo nepateikimo padariniai, taip pat turi būti išaiškinta, kas gali būti įgaliotu asmeniu (2 dalis).

CPK 8121 straipsnyje įtvirtinta, kad jeigu pareiškėjas gyvena ne Lietuvos Respublikoje ir nepaskyrė Lietuvos Respublikoje gyvenančio ar turinčio profesinės veiklos buveinę atstovo ar įgalioto asmens procesiniams dokumentams gauti, tokiu atveju vietoj pareiškėjo adreso Lietuvos Respublikoje gali būti nurodytas elektroninio pašto adresas, fakso numeris, kitų turimų elektroninių ryšių priemonių adresai, kuriais pareiškėjui būtų įteikiami procesiniai dokumentai, taip pat telefono numeris.

Užsienio teismų sprendimų ir kitų oficialių užsienio institucijų dokumentų autentiškumas turi būti patvirtintas konsulinio legalizavimo žymomis, išskyrus tuos atvejus, kai prašoma pripažinti užsienio valstybės, kuri yra 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo dalyvė, priimtą teismo sprendimą (CPK 807 straipsnis, 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo 3 straipsnis). Tokių užsienio valstybių teismų sprendimų ir oficialių užsienio institucijų dokumentų autentiškumas turi būti patvirtintas dokumento legalizavimo ir patvirtinimo pažyma (Apostille).

Kreipiantis dėl užsienio valstybių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi dvišales sutartis dėl teisinės pagalbos civilinėse ir šeimos bylose, teismų (arbitražų) sprendimų pripažinimo ir (ar) leidimo vykdyti Lietuvos Respublikoje, taikomi reikalavimai, kurie nustatyti šiose dvišalėse sutartyse ir kurie gali skirtis nuo pirmiau nurodytų reikalavimų. Šiose sutartyse gali būti nustatytas konsulinio legalizavimo panaikinimas, galimybė pateikti dokumentus, surašytus ne lietuvių kalba, ir pan.

Prašymą su priedais Lietuvos apeliaciniam teismui galima pristatyti tiesiogiai, atsiųsti paštu (Lietuvos apeliacinis teismas, Gedimino pr. 40, LT-01503 Vilnius, Lietuva) arba pateikti per Elektroninių paslaugų portalo (EPP) sistemą.

Ar pateikiant prašymą reikia sumokėti žyminį mokestį?

Prašymas pripažinti ir (ar) leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje užsienio teismo (arbitražo) sprendimą žyminiu mokesčiu neapmokestinamas (CPK 811 straipsnio 4 dalis).

Kaip nagrinėjamas prašymas pripažinti ir (ar) leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje užsienio teismo (arbitražo) sprendimą?

Prašymų pripažinti ir (ar) leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje arbitražo sprendimą nagrinėjimas reglamentuojamas CPK 8111 straipsnyje, o prašymų pripažinti ir (ar) leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje užsienio teismo sprendimą nagrinėjimo tvarka reglamentuojama CPK 812 straipsnyje.

CPK 8111 straipsnyje įtvirtinta, kad:

  • prašymus pripažinti ir vykdyti užsienio arbitražo sprendimus nagrinėja Lietuvos apeliacinio teismo trijų teisėjų kolegija rašytinio proceso tvarka. Apie rašytinį procesą arbitražo proceso šalims pranešama pranešimais (1 dalis);
  • teismo nutartis dėl užsienio arbitražo sprendimo pripažinimo ir vykdymo įsiteisėja jos priėmimo dieną. Ši nutartis ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos Aukščiausiajam Teismui (2 dalis);
  • prašymas pripažinti ir vykdyti užsienio arbitražo sprendimą gali būti paliktas nenagrinėtas, jei nustatoma, kad jis pateiktas nesilaikant CPK ar Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatyme nustatytos tvarkos (3 dalis).

CPK 812 straipsnyje nustatyta, kad:

  • prašymus pripažinti (atsisakyti pripažinti) užsienio teismų sprendimus nagrinėja vienas Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas, tačiau Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą, turi teisę prašymui nagrinėti sudaryti trijų teisėjų kolegiją. Nutartimi perduoti prašymą nagrinėti trijų teisėjų kolegijai turi teisę ir prašymą nagrinėjantis vienas Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas. Prašymai nagrinėjami rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, nusprendžia prašymą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Teismo nutartis dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo įsiteisėja jos priėmimo dieną. Teismo nutartis gali būti skundžiama kasaciniu skundu pagal bylų proceso kasaciniame teisme taisykles. Byloje taip pat galima procesą atnaujinti (1 dalis);
  • prašymą pripažinti užsienio teismo sprendimą nagrinėjantis teismas gali pripažinti tik dalį užsienio teismo sprendimo (2 dalis);
  • pareiškėjas turi teisę prašyti pripažinti dalį užsienio teismo sprendimo, taip pat atsisakyti pripažinti dalį sprendimo (3 dalis);
  • teismas, nagrinėjantis prašymą pripažinti užsienio teismo sprendimą, turi teisę sustabdyti bylos nagrinėjimą, jei šis teismo sprendimas apskundžiamas įprastinėmis atitinkamos valstybės teismų sprendimų kontrolės formomis arba jei terminas šiam skundui paduoti dar nėra pasibaigęs (4 dalis);
  • teismas, nustatęs, kad prašymas pripažinti užsienio teismo sprendimą paduotas nesilaikant CPK arba tarptautinėse sutartyse nustatytos tvarkos, gali jį pripažinti nepaduotu ir nutartimi grąžinti pareiškėjui, o kai prašymas jau priimtas, – palikti jį nenagrinėtą. Teismas gali nustatyti terminą prašymo formos arba turinio trūkumams pašalinti (CPK 115 straipsnis), jeigu pareiškėjas gyvena Lietuvos Respublikoje, nurodė adresą Lietuvos Respublikoje, kuriuo pareiškėjui būtų įteikiami procesiniai dokumentai, arba paskyrė atstovą byloje ar įgaliotą asmenį procesiniams dokumentams gauti, gyvenančius (turinčius profesinės veiklos buveinę) Lietuvos Respublikoje (CPK 805 straipsnis). Nepašalinus trūkumų per teismo nustatytą terminą, prašymas laikomas nepaduotu ir grąžinamas pareiškėjui, o kai prašymas jau buvo priimtas, jis paliekamas nenagrinėtas (5 straipsnis);
  • kartu su prašymu pripažinti užsienio teismo sprendimą gali būti sprendžiamas klausimas dėl leidimo vykdyti šį sprendimą (6 straipsnis).