Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos apeliacinis teismas
lt
En

Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (energetikas) (dirbantis pagal darbo sutartį)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį prižiūrint elektros ir šilumos ūkį, taip pat turėti vadovaujamo darbo patirties;
 • gerai išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, pastatų techninę priežiūrą, darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę saugą, šilumos ir elektros ūkio priežiūrą, ir gebėti juos taikyti praktiškai;
 • turėti reikiamus leidimus dirbti šilumos mazguose ir elektros pastotėse, būti atestuotas kaip atsakingas už gaisrinę saugą, darbuotojų saugą ir sveikatą asmuo, turėti nustatytos formos galiojančius pažymėjimus;
 • turėti teisę vairuoti B ir C kategorijų transporto priemones ir ne mažesnį kaip 3 metų vairuotojo stažą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu (MS Word, MS Excel, MS Outlook ir Internet Explorer programomis);
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 • prižiūri Teismo elektros ir šilumos ūkį, deklaruoja elektros ir šilumos energijos, vandens sunaudojimo prietaisų rodmenis;
 • užtikrina, kad Teisme būtų kuo efektyviau naudojami energijos ištekliai, kontroliuoja jų naudojimą;
 • planuoja ir organizuoja elektros įrenginių periodinius bandymus ir matavimus;
 • užtikrina tinkamą Teismo pastatų komplekso elektros ir šilumos įrenginių eksplikaciją bei priežiūrą, atlieka smulkius remonto darbus;
 • nagrinėja ir apibendrina gedimų priežastis ir imasi priemonių, kad būtų pašalintos sąlygos joms atsirasti;
 • vykdo Teismo pastatų komplekso nuolatinę priežiūrą, paruošimo žiemos sezonui priežiūrą ir jo priežiūrą po ekstremalių gamtos reiškinių;
 • su kitais Skyriaus darbuotojais vykdo tinkamą Teismo inžinerinės, komunikacinės, santechninės, kondicionavimo, šildymo, vėdinimo ir kitokių sistemų techninę priežiūrą ir tinkamą jų eksploataciją, pagal galimybes ir kompetenciją imasi priemonių šalinti priežastis, galinčias sukelti traumas, avarijas, apie pastebėtus trūkumus, nesklandumus ar gedimus informuoja Teismo kanclerį ir Skyriaus vedėją, teikia pasiūlymus dėl jų pašalinimo;
 • vykdo nenaudojamo ir netinkamo naudoti Teismo turto išardymą ir likvidavimą;
 • vairuoja jam priskirtą Teismui priklausantį tarnybinį lengvąjį automobilį, rūpinasi jo technine būkle, priežiūra, užtikrina jo pateikimą techninei apžiūrai laiku;
 • padeda Ūkio skyriaus vedėjui organizuoti tinkamą Teismo turto valdymą ir priežiūrą, įsigyti ir parengti Teismo darbui reikalingą įrangą, inventorių ir pan.;
 • dalyvauja Teismo pirmininko ar Teismo kanclerio įsakymais sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;
 • esant būtinybei, Teismo kanclerio ar Skyriaus vedėjo nurodymu atlieka pagalbinius ūkio ir remonto darbus;
 • vykdo Ūkio skyriaus vedėjo funkcijas, išskyrus tas, kurios tiesiogiai susijusios su visiškos materialinės atsakomybės sritimi, kai teisės aktų nustatyta tvarka Skyriaus vedėjo nėra darbe;
 • vykdo kitus Teismo pirmininko, Teismo kanclerio ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Teismo ar Skyriaus funkcijų vykdymu, skirtus strateginiams Teismo tikslams pasiekti.