Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos apeliacinis teismas
lt
En

Asmens duomenų apsauga

Informacija atnaujinta 2019-01-08 16:11:40

Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo

Informuojame, kad nuo 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje pradedamas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), kuris taikomas ir teismų bei kitų teisminių institucijų veiklai (su tam tikrais ypatumais). Su Reglamento tekstu galite susipažinti čia.

Tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra Lietuvos apeliacinis teismas, juridinio asmens kodas 191831183, buveinės adresas Gedimino pr. 40, Vilnius, tel. 8 7066 3685, el. p. apeliacinis@apeliacinis.lt.

Teisingumo vykdymo ir bylų nagrinėjimo organizavimo tikslais teisme tvarkomi asmens duomenys, nurodyti proceso įstatymuose ir kituose teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas teismo procesas (vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, asmens kodas, gimimo data ir kt.).

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas).

Duomenų subjekto teisės asmens duomenų apsaugos srityje, kai asmens duomenys tvarkomi teisingumo vykdymo ir bylų nagrinėjimo organizavimo tikslais:

  1. Teisė būti informuotam apie asmens duomenų tvarkymą (įgyvendinama informaciją skelbiant teismo interneto svetainėje).
  2. Teisė susipažinti su asmens duomenimis.
  3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.
  4. Teisė skųsti teismo, kaip duomenų valdytojo, veiksmus (neveikimą) dėl asmens duomenų tvarkymo siekiant bylų nagrinėjimo organizavimo aukštesnės pakopos teismo pirmininkui. Skundai dėl asmens duomenų tvarkymo teismui vykdant teisingumą nagrinėjami proceso įstatymuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Įgyvendinant Reglamento reikalavimus, teismų sistemoje paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį dėl konsultacijos galima kreiptis telefonu (8 5) 251 4180 arba rašyti elektroninio pašto adresu duomenu.apsauga@teismai.lt.

Vaizdo duomenų tvarkymo Lietuvos apeliaciniame teisme taisyklės (2018 m. gruodžio 18 d. Nr. T-109)

TEISĖJŲ TARYBOS NUTARIMAS DĖL ASMENS duomenų tvarkymo teismuose taisyklIŲ patvirtinimo (2018 m. rugpjūčio 31 d.)